Maddi ve Manevi Hacetleriniz İçin 40 Rabbena

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Müneccimbaşı
Site Admin
Mesajlar: 138
Kayıt: Cum Şub 12, 2021 2:56 pm
İletişim:

Maddi ve Manevi Hacetleriniz İçin 40 Rabbena

Mesaj gönderen Müneccimbaşı »

Hacet ve dilekleriniz için haftada bir, ayda bir artık herkes ne kadar okuyabilirse okur, faydalanır, dünyamız ve ahiretimiz güzelleşir, dualarımız kabul olunur. Çok defa tecrübe edilmiş çok etkili bir uygulamadır.

1-) Rabbenâ tekabbel minnâ inneke entes semîul alîm(alîmu). (Bakara127) Rabbimiz, bizden (bunu) kabul buyur. Muhakkak ki Sen, en iyi işiten ve en iyi bilensin.”

2)Rabbenâvec’alnâ muslimeyni leke ve min zurriyyetinâ ummeten muslimetenleke ve erinâ menâsikenâ ve tub aleynâ, inneke entet tevvâburrahîm (Bakara 128)
Rabbimiz, bizim ikimizi sana teslim olanlardan kıl, zürriyetimizden de sana teslim olan bir ümmet (kıl) ve bize (hac) ibadetinin yerlerini (ve kurallarını) göster ve tövbemizi kabul et. Muhakkak ki Sen, tövbeleri kabul edensin, rahmet edensin (rahmet nuru gönderensin).

3)Rabbenââtinâ fîd dunyâ haseneten ve fîl âhirati haseneten ve kınâazâben nâr(nâri). (Bakara 201)
Rabbimiz bize dünyada hasene (güzellik ve iyilikler) ver ve ahirette dehasene (güzellik ve iyilikler) ver. Bizi ateşin azabından koru.”

4)Rabbenâefrig aleynâ sabren ve sebbit ekdâmenâ vensurnâ alel kavmilkâfirîn(kâfirîne). (Bakara 250)
“Rabbimiz üzerimize sabır yağdır, ayaklarımızı (düşman karşısında) sabit kıl ve kâfirler kavmine karşı bize yardım et.”

5)Rabbenâlâ tuâhıznâ in nesînâ ev ahta’nâ(Bakara 286)
Rabbimiz! Şâyet unuttuysak veya hata yaptıysak bizi sorgulama.

6)Rabbenâve lâ tahmil aleynâ ısran kemâ hameltehu alellezîne min kablinâ Bakara 286)
Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bizim üzerimize ağır yükyükleme. Rabbimiz, takat (güç) yetiremeyeceğimiz şeyi bize yükleme.

7)Rabbenâve lâ tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih(bihî), va’fu annâ,vagfir lenâ, verhamnâ, ente mevlânâ fensurnâ alel kavmilkâfirîn(kâfirîne). (Bakara 286)
Ve bizi af ve mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esması ile bizetecelli et, rahmet nurunu gönder). sen bizim Mevlâmız'sın. Artık kâfirler kavmine karşı bize yardım et.

8-Rabbenâlâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunkerahmeh(rahmeten), inneke entel vehhâb(vehhâbu).(Ali İmran 8)
Rabbimiz, bizi hidayete erdirdikten sonra, kalplerimizi saptırma. Senin katından bize vehbi olarak rahmet bağışla. Muhakkak ki sen,Vehhab'sın (vehbi olarak bağışlayansın).

9)Rabbenâinneke câmiun nâsi li yevmin lâ raybe fîh(fîhî), innallâhe lâyuhliful mîâd. (Al-i İmran 9)
Rabbimiz muhakkak ki insanları, hakkında şüphe olmayan günde toplayacak olan Sen'sin. Muhakkak ki Allah vaadinden dönmez.

10)Rabbenâinnenâ âmennâ fagfir lenâ zunûbenâ ve kınâ azâben nâr(nâri).(Al-i İmran 16)
“Rabbimiz,biz hiç şüphesiz mü'min olduk (îmân ettik), artık bizim günahlarımızı (sevaba çevirerek) bize mağfiret et ve bizi ateş azabından koru.” derler.

11)Rabbenââmennâ bi mâ enzelte vetteba’nâr resûle fektubnâ meaşşâhidîn. (Ali İmran 53)
Rabbimiz, Senin indirdiğin şeye inandık ve Resûl'e tâbî olduk, artık bizi şahitlerle beraber yaz.

12)Rabbenagfirlenâ zunûbenâ ve isrâfenâ fî emrinâ ve sebbit akdâmenâvensurnâ alel kavmil kâfirîn(kâfirîne).(Ali İmran 147)
"Rabbimiz, bizim günahlarımızı mağfiret et ve işimizdeki israfımızı(aşırılığımızı) bağışla. Ve ayaklarımızı sabit tut vekâfirler kavmine karşı bize yardım et.

13)Rabbenâmâ halakte hâzâ bâtılâ(bâtılan), subhâneke fekınâ azâbennâr (Ali İmran 191)
"EyRabbimiz! Sen bunları bâtıl olarak (boşuna) yaratmadın. Sen Subhan'sın, artık bizi ateşin azabından koru.

14)Rabbenâinneke men tudhılin nâre fe kad ahzeyteh(ahzeytehu), ve mâ lizzâlimîne min ensâr(ensârin).(Ali İmran 192)
EyRabbimiz! Muhakkak ki Sen, kimi ateşe sokarsan artık onu hakir verezil etmişsindir. Zalimler için bir yardımcı yoktur.

15)Rabbenâinnenâ semi’nâ munâdiyen yunâdî lil îmâni en âminû birabbikum fe âmennâ (Ali İmran 193)
Rabbimiz! Muhakkak ki biz, “Rabbiniz'e âmenû olun” diye îmâna daveteden davetçiyi işittik, böylece îmân ettik

16)Rabbenâfagfir lenâ zunûbenâ ve keffir annâ seyyiâtinâ ve teveffenâmeal ebrâr (Aliİmran 193)
Rabbimiz artık bizim günahlarımızı mağfiret et, seyyiatlarımızı örtve bizi ebrar olan (Allah'a ulaşan ve veli olan cennetlik)kullarınla beraber vefat ettir.

17)Rabbenâve âtinâ mâ vaadtenâ alâ rusulike ve lâ tuhzinâ yevmelkıyâmeh(kıyâmeti), inneke lâ tuhliful mîâd(mîâde). ((Aliİmran 193)
Rabbimiz! Resûllerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin şeyleri bize ver ve kıyamet günü bizi rezil ve perişan etme. Muhakkak ki sen vaadinden dönmezsin.

18)Rabbenââmennâ fektubnâ meaş şâhidîn (Maide 83)
Rabb'imiz, biz îmân ettik (âmenû olduk), artık bizi şâhitlerle beraberyaz.

19)Rabbenâenzil aleynâ mâideten mines semâi tekûnu lenâ îden li evvelinâve âhirinâ ve âyeten mink(minke), verzuknâ ve ente hayrur râzikîn(Maide 114)
Rabb'imiz! Bizim üzerimize semadan bir sofra indir ki bizim için bayram, bizden öncekiler ve bizden sonrakiler için senden bir mucize (delil) olsun. Ve bizi rızıklandır. Ve Sen rızık verenlerin en hayırlısısın.

20)Rabbenâzalemnâ enfusenâ ve in lem tagfirlenâ ve terhamnâ le nekûnenneminel hâsirîn(Araf 23)
“Rabbimiz, biz nefslerimize zulmettik, şâyet Sen bize mağfiret ve rahmet etmezsen, biz mutlaka hüsrana uğrayanlardan oluruz.”

21)Rabbenâlâ tec'alnâ mealkavmiz zâlimîn (Araf 47)
Rabbimiz,bizi zalim kavim ile beraber kılma

22)Rabbeneftahbeynenâ ve beyne kavminâ bil hakkı ve ente hayrul fâtihîn(Araf 89)
Rabbimiz, kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç (ayır). Sen fethedenlerin(fatihlerin) en hayırlısısın.”

23)Rabbenâefrıg aleynâ sabren ve teveffenâ muslimîn(Araf 126)
Rabbim, bize sabır yağdır ve bizi teslim olmuş (ruhumuz, fizik vücudumuz,nefsimiz ve irademiz) olarak öldür (vefat ettir).

24)Rabbenâlâ tec’alnâ fitneten lil kavmiz zâlimîn.Veneccinâ bi rahmetike minel kavmil kâfirîn(Yunus 85 ve 86)
Biz Allah'a tevekkül ettik. Rabbimiz, bizi zalim kavme fitne (konusu)kılma ve bizi, Senin rahmetinle kâfirler kavminden kurtar.

25)Rabbenâinneke ta’lemu mâ nuhfî ve mâ nu’lin(nu’linu), ve mâ yahfâalallâhi min şey’infil ardı ve lâ fis semâ(semâi).(İbrahim38)
Rabbimiz, muhakkak ki Sen, bizim gizlediğimiz şeyi de gizlemediğimiz (alenîolan) şeyi de bilirsin. Yeryüzünde ve sema(lar)da hiçbir şey, Allah'a gizli değildir. (İbrahim 38)

26)Rabbic’alnîmukîmas salâti ve min zurriyyetî rabbenâ ve tekabbel duâ.(İbrahim 40)
Rabbim, beni ve zürriyetimi namazı ikame edenlerden kıl. Rabbimiz, duamı kabul buyur.

27)Rabbenagfirlîve li vâlideyye ve lil mu’minîne yevme yekûmul hisâb(hisâbu).(İbrahim 41)
Rabbimiz, hesap yapıldığı (görüldüğü) gün beni, annemi, babamı ve mü'minleri mağfiret et (günahlarımızı affet).

28)Rabbenââtinâ min ledunke rahmeten ve heyyi' lenâ min emrinâreşedâ(reşeden).(Kehf 10)
“Rabbimiz, bize Senin katından bir rahmet ver. Ve bize emrimizden (bizim içimizden, senin emirlerinden bize ait olan rahmet ve salâvâtı ulaştıracak kişiyi) mürşidi tayin et.”

29)Rabbenâinnenâ nehâfu en yefruta aleynâ ev en yatgâ. (Taha 45)
“Rabbimiz gerçekten biz, onun bize (karşı) ifrata(aşırı) gitmesinden veya azgın davranmasından korkuyoruz.

30)Rabbunellezîa’tâ kulle şey’in halkahu summe hedâ. (Taha 50)
“Rabbimiz, herşeye yaradılışını lütfeden (ihsan eden) sonra dahidayete erdirendir.”

31)Rabbenââmennâ fagfir lenâ verhamnâ ve ente hayrur râhımîn(Müminun109)
“Rabbimiz, biz âmenû olduk (ölmeden önce Sana ulaşmayı diledik). Artık bize mağfiret et ve bize rahmet et (Rahîm esma'n ile tecelli et).Ve Sen, Rahîm olanların en hayırlısısın.”

32)Rabbenasrifannâ azâbe cehenneme inne azâbehâ kâne garâmâ. İnnehâ sâetmustekarren ve mukâmâ(mukâmen (Furkan65-66)
“Rabbimiz cehennem azabını bizden uzaklaştır. Muhakkak ki onun azabı daimî helâk edicidir. Muhakkak ki o, kötü bir karargâh, kötü bir ikâmet yeridir

33)Rabbenâheb lenâ min ezvâcinâ ve zurriyyâtinâ kurrete a’yunin vec’alnâlil muttekîne imâmâ (Furkan 74)
Rabbimiz, eşlerimizden ve zürriyyetimizden bize göz aydınlığı bağışlave bizi muttakilere (takva sahiplerine) imam kıl.”

34)Rabbenâ le gafûrun şekûr (Fatir 34)
Rabbimiz, gerçekten Gafûr'dur (mağfiret eden), Şekûr'dur (şükredilen)

35)Rabbenâvesi’te kulle şey’in rahmeten ve ilmen fagfir lillezîne tâbûvettebeû sebîleke vekıhim azâbel cahîm(Mümin 7)
Rabbimiz, Sen herşeyi rahmetle (rahmetinle) ve ilimle (ilminle) kuşattın. Böylece (mürşidin önünde) tövbe edenleri ve senin yoluna(Sıratı Mustakîm'e) tâbî olanları mağfiret et (günahlarınısevaba çevir). Onları cehennem azabından koru!”

36)Rabbenâve edhilhum cennâti adninilletî vaadtehum ve men salaha min âbâihimve ezvâcihim ve zurriyyâtihim inneke entel azîzulhakîm(hakîmu).Vekıhimus seyyiât(seyyiâti), ve men tekısseyyiâti yevme izin fe kad rahimteh ve zâlike huvelfevzul azîm ,(Mümin8-9)
Rabbimiz, onlara vaad ettiğin adn cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salâha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki Sen, Sen Azîz'sin, Hakîm'sin (hüküm ve hikmet sahibisin),

37)Rabbenâgfirlenâ ve li ihvâninellezîne sebekûnâ bil îmâni ve lâ tec’alfî kulûbinâ gıllen lillezîne âmenû rabbenâ inneke raûfunrahîm (Haşr 10)
Rabbimiz bizi ve bizden önce îmân ile geçmiş (göç etmiş) olan kardeşlerimizi mağfiret et. Ve kalplerimizde âmenû olanlara karşıkin bırakma. Rabbimiz, muhakkak ki Sen; Rauf'sun, Rahîm'sin

38)Rabbenâaleyke tevekkelnâ ve ileyke enebnâ ve ileykel masîr (Mumtehine 4)
Rabbimiz, biz Sana tevekkül ettik. Ve Sana yöneldik. Ve masîr (varış,dönüş, ulaşma), Sana'dır.”

39)Rabbenâlâ tec’alnâ fitneten lillezîne keferû, vagfir lenâ rabbenâ,inneke entel azîzul hakîm.(Mumtehine 5)
Rabbimiz, bizi kâfirlere fitne kılma! Ve bizi mağfiret et Rabbimiz. Muhakkakki Sen, Sen; Azîz'sin, Hakîm'sin.

40)Rabbenâetmim lenâ nûrenâ vagfir lenâ, inneke alâ kulli şey'in kadîr(Tahrim 8)
Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla ve bize mağfiret et (günahlarımızı sevaba çevir). Muhakkak ki Sen, her şeye kaadirsin.
FrankJScott
Mesajlar: 1680
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 9:32 pm

Useful Glasstop Humidor Site

Mesaj gönderen FrankJScott »

To the man asking about cigar humidor humidity range, stand up cigar cabinet humidor, cigar humidor box reviews, desktop humidor, I highly suggest this awesome cigar accessories advice and don't forget humidor locker post, personalized cigar humidor set, whynter cigar humidor 1.2, newair cc 100h cigar humidor article, look at this best electric humidor advice not to mention cigar humidor travel case set, cigar humidor solution holder, davidoff humidor for sale, cigar humidors for sale uk, try this excellent glasstop humidor advice for cigar locker review, hygrometer for cigar humidorseaso, google:suggestrelevance, cigar humidor ebay uk, Also don't forget this updated cigar lighter details on top of newair-electric-humidor review, cigar humidor humidifier, newair cc 100h post, small desktop humidor cherry, look at this updated best humidor site for homemade cigar humidor solution, cigar cabinet humidor with drawers, cigar humidor article, and don't forget this cool cigar ashtray site on top of cigar cabinet, humidity level for cigar humidor box, best air purifier guide, vigilant cigar cabinets, look at this excellent cigar cutter details as well as cigar humidor bags, desktop humidifier target, electric humidor humidifier, cigar humidor cooler cabinet, try this recommended cigar cutter blog for small humidors for cigars, desktop humidifier for office, cigar cabinet humidor, cigar humidor travel case personalized, Also don't forget this high rated cigar accessories blog alongside all humidor locker review, modern cigar cabinets, desktop humidor old world, cigar humidor accessories kit, look at this awesome best humidor blog for used large cigar humidor, desktop humidor instructions, newair electric humidor review post, See More Best Cyanide Details 822cda0
FrankJScott
Mesajlar: 1680
Kayıt: Prş Tem 29, 2021 9:32 pm

Hebat Slot Online Gacor Situs

Mesaj gönderen FrankJScott »

Menanggapi wanita bertanya tentang slot online pulsa 3, game slot pragmatic gacor hari ini, agen judi slot 4d, Saya sangat merekomendasikan ini membantu slot url or game slot gacor 2021, daftar situs judi slot online gampang menang, judi slot online deposit pulsa indosat, situs slot deposit pulsa indosat tanpa potongan, situs judi slot pulsa tanpa potongan terpercaya, bersama semua ini lihat judi slot gacor halaman belum lagi ini daftar slot deposit pulsa tanpa potongan bet kecil, situs judi slot online terpercaya 2020 mudah menang, slot gacor terpercaya, situs judi slot online 24 jam, link slot deposit pulsa tanpa potongan dapat bonus, dan juga ini luar biasa judi slot gacor halaman which is also great. Also have a look at this berguna slot online gacor link dan jangan lupa ini situs slot terbaru deposit pulsa tanpa potongan, situs judi bola terbesar dan terpercaya, slot deposit pulsa tanpa potongan terbaru 2021, situs judi bola resmi di indonesia, web slot gacor hari ini, di atas ini membantu slot online terbaik link belum lagi ini slot gacor deposit pulsa tanpa potongan, bo slot gacor terpercaya, situs slot online gacor 2021, game slot deposit pulsa indosat, agen judi bola deposit pulsa tanpa potongan, dan jangan lupa ini luar biasa situs judi online toko yang juga layak untuk dilihat. Saya juga menyarankan ini peringkat teratas slot online gacor link dan jangan lupa ini judi slot online terbaik 2021, situs judi bola terbaik di indonesia, judi slot online deposit pulsa, situs judi slot online deposit dana, slot joker deposit pulsa xl tanpa potongan, di atas ini keren situs slot gacor url bersama semua ini situs slot pulsa indosat, situs judi online24jam terpercaya 2021 qq, judo sloth clash of clans tag, slot deposit pulsa tri 5000 tanpa potongan 2021, situs judi slot bank mandiri online 24 jam, dan jangan lupa ini berguna slot gacor link yang juga hebat. Akhirnya, lihat ini membantu situs judi slot url and slot deposit via pulsa 3, situs judi slot online deposit via pulsa terpercaya, situs slot online deposit pulsa tanpa potongan, untuk memastikan ekstra. Lihat lainnya Top Rated US Standard Products Blog 448ad67
Cevapla